Pregled projekta


Finansijski program : NATO
Naziv [ENG] : Carbon-based Batteries and Supercapacitors
Naziv : Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika
Početak : 01.04.2021.
Kraj : 31.03.2024.
Skraceni naziv : SUPERCAR
Web site : https://twitter.com/SUPERCARproject
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 132300
Ukupan budzet : 392400
Rukovodilac : Grudić Veselinka
Opis : Opis: Cilj projekta je razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora, zasnovanih na jeftinoj i ekološki prihvatljivoj nanotehnologiji ugljenika dobijenog iz biomase. U okviru projekta će biti razvijen set novih nanoporoznih ugljeničnih elektroda za punjive baterije i superkondenzatore (koji ne sadrže litijum), oslanjajući se na široko dostupne elemente poput natrijuma (Na), magnezijuma (Mg), kalcijuma (Ca) i aluminijuma (Al). Interakcija između ugljenika i desolvatisanih jona biće fundamentalno proučavana eksperimentalno i teorijski. Predloženi projekat će se pozabaviti pitanjem razvoja tehnologije skladištenja električne energije, nudeći jeftinija, sigurnija i ekološki efikasnija rješenja, uključujući punjive baterije koje se oslanjaju na elemente koji su na Zemlji više zastupljeni od litijuma. Description: The goal of the project is to develop a new generation of batteries and supercapacitors, based on cheap and environmentally friendly nanotechnology of carbon obtained from biomass. The project will develop a set of new nanoporous carbon electrodes for rechargeable batteries and supercapacitors (which do not contain lithium), relying on widely available elements such as sodium (Na), magnesium (Mg), calcium (Ca) and aluminum (Al). The interaction between carbon and desolvated ions will be fundamentally studied, both experimentally and theoretically. The proposed project will address the issue of developing electrochemical energy storage technology by offering cheaper, safer and more ecological solutions including rechargeable batteries relying on more abundant elements than lithium.