Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : "Balneological effects of peloids, mineral water, medicinal and aromatic herbs on inflammatory response in rheumatoid and cardiovascular patients"
Naziv : "Balneološki značaj peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti"
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : BEPMARK
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Uvođenje novih i razvijanje postojećih istraživačkih metoda kako bi se stvorili uslovi za eksperimentalna istraživanja i formirala nova istraživačka laboratorija za praćenje biomehanizama i regulacije efekata novih terapijskih modaliteta kako na ćelijskom tako i na nivou cijelog ljudskog organizma; unaprjeđivanje obima i povećanje kvaliteta istraživanja u oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radi povećanja istraživačkih kapaciteta unutar Instituta i njihovog uključivanja u nacionalne, regionalne i međunarodne multidisciplinarne projekte; planski prilaz edukativnim aktivnostima u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME) za profil zdravstvene struke (ljekare, farmaceute, fizioterapeute i sestre) čime bi se mogao ponuditi kvalitativno i kvantitativno bolji medicinski kadar; umrežavanje istraživača iz biomedicinskih oblasti sa kolegama istraživačima iz srodnih naučnih disciplina (npr. hemičari, biotehnolozi, mikrobiolozi, genetičari, nanofizičari...); uvođenje inovacije proizvoda i inovacije procesa kao i inovacije u organizaciji i u marketingu"


"introducing new and developing existing research methods to create the conditions for experimental research and establish a new research laboratory for monitoring the biomechanisms and regulating the effects of new therapeutic modalities, both at the cellular and at the level of the whole human organism; improving the scope and increasing the quality of research in the field of balneology, physical medicine and rehabilitation, in order to increase research capacities within the Institute and their involvement in national, regional and international multidisciplinary projects; a planned approach to educational activities within the Continuing Medical Education for the profile of the health profession (physicians, pharmacists, physiotherapists and nurses), which could offer a qualitatively and quantitatively better medical staff; networking of biomedical researchers with fellow researchers in related scientific disciplines (e.g. chemists, biotechnologists, microbiologists, geneticists, nanophysicists...); introduction of product innovation and process innovation as well as organization and marketing innovation"