Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Analysis of comparative practices in the development of cultural tourism in Montenegro and Madeira, Portugal (ICM) International Credit Mobility project
Naziv : Analiza kompartivnih praksi u razvoju kulturnog turizma u Crnoj Gori i Maderi, Portugal (ICM) International Credit Mobility project
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : Interinstitutional (ICM) Credit Mobility project
Web site : https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/20834-realizovana-prva-faza-projekta-medunarodne-kreditne-mobilnosti-sa-univerzitetom-madera
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Na osnovu interinstitucionalnog ERASMUS ugovora između Univerziteta Madere, Funšal, Portugal i Univerziteta Crne Gore realizovan je prvi dio ICM (International Credit Mobility) projekta koji se bavi istraživanjem i analizom komparativne prakse kulturnog turizma u Crnoj Gori i autonomnoj regiji Madera, Portugal. Predstavnici Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje van. prof Janko Ljumović i doc. dr Edin Jašarović boravili su na Univerzitetu Madere u Funšalu u vremenskom intervalu od 1. marta do 15. marta 2018. g. i tokom svoje posjete uspješno realizovali nastavu u okviru planiranog rasporeda predavanja na Fakultetu za umjetnost i humanistiku kao i na odsjeku Ekonomskog fakulteta za regionalnu ekonomiju, Univerziteta Medere. Tokom svog boravka predstavnici FDU - Cetinje, analizirali su pretpostavke za razvoj kulturnog turizma i razmjijenili akademska iskustva koja se tiču različitih metodoloških okvira koji se koriste za istraživanja i za sektorsku analizu kulturnog turizma.


Based on the interinstitutional ERASMUS agreement between the University of Madeira, Funchal, Portugal and the University of Montenegro, the first part of the ICM (International Credit Mobility) project was realized, which deals with research and analysis of comparative practices of cultural tourism in Montenegro and the autonomous region of Madeira, Portugal. Representatives of the Faculty of Dramatic Arts - Cetinje outside. prof Janko Ljumović and doc. Dr. Edin Jašarović stayed at the University of Madeira in Funchal in the time interval from March 1 to March 15, 2018. and during their visit successfully realized classes within the planned schedule of lectures at the Faculty of Arts and Humanities as well as at the Department of the Faculty of Economics for Regional Economy, University of Medere. During their stay, the representatives of FDA - Cetinje, analyzed the assumptions for the development of cultural tourism and exchanged academic experiences regarding the various methodological frameworks used for research and sectoral analysis of cultural tourism.