Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : International music festival Espressivo
Naziv : Međunarodni muzički festival Espressivo
Početak : 01.07.2012.
Kraj : 31.08.2012.
Skraceni naziv : Espressivo
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Espressivo je festival umjetničke muzike, koji se, svake godine organizuje u prijestonici kao doprinos razvoju kulture i muzičkog života na Cetinju. Razvija se kao festival koji je fokusiran na vrhunske interpretacije umjetničke muzike, ali i na stvaranje novih konteksta u kojima se umjetnička muzika može konzumirati, praviti, slušati, prezentovati.Cilj Festivala je da svojim programom obuhvati raznovrsne segmente muzičkog stvaranja i interpretacije kao i stvaranje ambijenta za razmjenu i komunikaciju unutar muzičke zajednice, na Cetinju, time i u crnogorskom muzičkom životu. Obuhvaćeni su svi segmenti muzičke tradicije, od interpretacije stare muzike, do nove muzike Crne Gore i regiona.


Espressivo is a festival of artistic music, which is organized every year in the capital as a contribution to the development of culture and musical life in Cetinje. It is developing as a festival that is focused on top interpretations of art music, but also on creating new contexts in which art music can be consumed, made, listened to, presented. The goal of the Festival is to include in its program various segments of musical creation and interpretation, as well as the creation of an environment for exchange and communication within the music community, in Cetinje, and thus in Montenegrin musical life. All segments of the musical tradition are covered, from the interpretation of old music to the new music of Montenegro and the region.