Pregled projekta


Finansijski program : IPA CBC CG-ALB
Naziv [ENG] : Common roots and cultural cooperation
Naziv : Zajednički korijeni i kulturna saradnja
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat ima za cilj postizanje institucionalne i kulturne razmjene između opština Cetinje i Regije Kukeš u sjevernoj Albaniji, kao i promociju kulturnih i tradicionalih vrijednosti dvaju zemalja.Predviđeno je predstavljanje autentičnih plesova, nošnji i muzike koju Crnu Goru čine posebnom stavljajući je na mapu etnomuzikološkog nasljeđa Evrope kao posebnu cjelinu. Projekat ima za cilj postizanje institucionalne i kulturne razmjene između opština Cetinje i Regije Kukeš u sjevernoj Albaniji, kao i promociju kulturnih i tradicionalih vrijednosti naših dvaju zemalja. Prva faza projekta ukljucuje promociju Albanije i Crne Gore kroz aspekte muzičke tradicije i zajedničkog kulturnog prostora. Taj prostor pogotovo spaja veći dio muzičke tradicije Crne Gore i sjeverni dio Albanije. Sa više kulturoloških aspekata se mogu primijetiti te sličnosti. Počev od načina na koji se organizuje svadba koja se prati muzikom i u Crnoj Gori i Albaniji, pa do činjenice da i u crnogorskoj i u albanskoj muzičkoj tradiciji postoji pjevanje uz instrument sa jednom žicom – to su gusle u Crnoj Gori i gude u sjevernoj Albaniji. Održano je 6 koncerata na kojim su nastupili priznati muzičari iz dvaju zemalja. Druga faza projekta je etno-muzikološko istraživanje, u kom će se istraživači iz Albanije i Crne Gore baviti analizom muzičke tradicije I jednih i drugih. Nakon dobijenih rezultata, biće urađena komparativna analiza dobijenih rezultata, u svrhu pronalaženja sličnosti i razlika u muzičkoj kulturi, odnosno u istraživanom području. Shodno tome, očekuje se čitav niz proširenih etno-muzikoloških znanja Albanije i Crne Gore, a doprins ovih istraživanja biće prezentovan na specijalno organizovanoj naučnoj konferenciji.


The project aims to achieve institutional and cultural exchange between the municipalities of Cetinje and the Kukes region in northern Albania, as well as the promotion of cultural and traditional values ​​of the two countries. as a separate whole. The project aims to achieve institutional and cultural exchange between the municipalities of Cetinje and the Kukes Region in northern Albania, as well as to promote the cultural and traditional values ​​of our two countries. The first phase of the project involves the promotion of Albania and Montenegro through aspects of the musical tradition and common cultural space. This area especially connects most of the musical tradition of Montenegro and the northern part of Albania. These similarities can be noticed from several cultural aspects. Starting with the way the wedding is organized, which is accompanied by music in Montenegro and Albania, to the fact that in both the Montenegrin and Albanian musical traditions there is singing with a single-stringed instrument - the fiddle in Montenegro and the gude in northern Albania. There were 6 concerts featuring renowned musicians from the two countries. The second phase of the project is ethno-musicological research, in which researchers from Albania and Montenegro will analyze the musical tradition of both. After the obtained results, a comparative analysis of the obtained results will be done, in order to find similarities and differences in the music culture, ie in the researched area. Accordingly, a wide range of extended ethno-musicological knowledge of Albania and Montenegro is expected, and the contribution of this research will be presented at a specially organized scientific conference.