Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : "Identity elements in Montenegrin music as a basis for the development of multiculturalism and interculturalism "
Naziv : Identitetski elementi u crnogorskooj umjetničkoj muzici kao osnova za razvoj multikulturalizma i interkulturalizma
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : ICM
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu : 29389
Ukupan budzet : 29389
Rukovodilac :
Opis : Nacionalni NI projekat pod nazivom Identitetski elementi u crnogorskoj muzičkoj umjetnosti kao osnova za razvoj multkulturalnosti i interkulturalnosti (ICM) u trajanju od tri godine, imao je za cilj istraživanje i promovisanje crnogorske muzičke baštine, njenu aplikativnu primjenu u muzičkoj pedagogiji i osnaživanje naučno-istraživačke i umjetničke djelatnosti crnogorskih kompozitora mlađe generacije. Istraživanja su sprovedena u okviru muzičke pedagogije, sa interdisciplinarnim segmentima iz oblasti etnomuzikologije i muzikologije. Fokus istraživanja je stavljen i na multikulturalnu dimenziju crnogorskog društv (multi) nacionalni identiteta i podsticanje interkulturalnog dijaloga. Tokom projekta ostvarena je saradnja sa institucijama : Ministartsvom kulture,, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice, Zavodom za školstvo, Kulturnim centrom iz Bara, muzičkim i osnovnim školama, ukljuivanje u Evropsku asocijaciju za muziku u školama (EAS). Rezultati projekta predstavljeni su na međunarodnim konferecijama u : Puli, Sarajevu, Beogradu, Vilnusu, Salcburgu i Istanbulu.


The national NI project entitled Identity Elements in Montenegrin Music Art as a Basis for the Development of Multiculturalism and Interculturalism (ICM) for three years, aimed at researching and promoting Montenegrin musical heritage, its application in music pedagogy and strengthening scientific research and artistic activities of Montenegrin composers of the younger generation. The research was conducted within music pedagogy, with interdisciplinary segments in the field of ethnomusicology and musicology. The focus of the research is also on the multicultural dimension of Montenegrin society (multi) national identity and the encouragement of intercultural dialogue. During the project, cooperation was established with institutions: the Ministry of Culture, the Institute for Textbooks and Teaching Aids from Podgorica, the Institute for Education, the Cultural Center from Bar, music and primary schools, inclusion in the European Association for Music in Schools (EAS). The results of the project were presented at international conferences in: Pula, Sarajevo, Belgrade, Vilnius, Salzburg and Istanbul.