Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Musical Heritage of Montenegro – Musical Practices of Montenegro and their Potential - MusiH
Naziv : Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : MusiH
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Naučni projekat Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse Crne Gore i njihov potencijal - MusiH obezbjeđuje novo sagledavanje naše muzičke baštine i njeno oživaljavanje kroz apikativne aspekte do sada neprimjenjivane u Crnoj Gori.  Ima za cilj intenziviranje  aktivnosti radi podsticanja naučnih i umjetničkih istraživanja na polju Muzičkog nasljeđa Crne Gore, koji će u saradnji etnomuzikologa, teoretičara muzike i stvaralaca u polju muzičke umjetnosti dati doprinos radi njene dalje prezervacije i afirmacije u novim tumačenjima.Kroz projekat, planiraju se aktivnosti u sakupljanju i istraživanju građe s područja narodnog i sakralnog umjetničkog stvaralaštva, ta građa će se naučno obraditi i objedinjavati. Muzička akademija, kao nosioc projekta planira da radi na umrežavanju sa istraživačima i istraživačkim zajednicama i ustanovama koje promovišu muzičku baštinu, i koje bi svojim stručnim mišljenjem i savjetima doprinijele pitanjima primjene našeg muzičkog nasljeđa (na području kulturnog turizma, obrazovanja, muzikoterapije, marketinga i sl.), a sve u cilju njegovog očuvanja i konzerviranja.


The scientific project Musical Heritage of Montenegro – Musical Practices of Montenegro and their Potential - MusiH enables a new overview of our musical legacy and its revival through applicative aspects, which have not been applied so far in Montenegro.  The project goal is the intensification of activities with the aim of encouraging scientific and artistic researches in the field of the Musical heritage of Montenegro that will, through cooperation of ethnomusicologists, music theorists and creators in the field of musical art, give contribution for the purpose of its further preservation and affirmation in new interpretations. Through the project, activities are planned in gathering and research of the material obtained from the folk and sacral artistic creation, and the mentioned material will be scientifically processed and unified.