Radoje Golović

dr Radoje Golović

vanredni profesor | Filozofski fakultet

  Rodjen sam 1969. godine u Niksiću gdje sam završio osnovnu i srednju skolu. 1989. godine sam upisao osnovne studije filosofije na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Niksiću na kojem sam i diplomirao 1994. g. Iste godine upisao sam postdiplomske (magistarske) studije na Odelenju za filozofiju (Grupa za istoriju filozofije) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da bi po njihovom okončanju na pomenutom fakultetu 1999. g. odbranio magistarski rad. Doktorske studije sam upisao 1999. g. na Filosofskom fakultetu Moskovskog državnog...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne4FILOZOFIJA KOD SLOVENA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3SAVREMENA TEORIJA SAZNANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA SA LOGIKOM2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA ISTORIJE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5Filozofija prirode2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6Filozofija kulture2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Niznikov, S.A.; Golovic, RadojeDijalektitka i fenomenologija A.F. Loseva. Voprosy Filosofii, 6 (1): 116-126
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Golovic Radoje, B.B.MМ. А. МАСЛИН, В. В. МИРОНОВ, П. П. АПРЫШКО, В. Н. ЖУКОВ, А. П. КОЗЫРЕВ, А. Г. МЫСЛИВЧЕНКО, А. П. ПОЛЯКОВ, А. А. ПОПОВ, М. В. РОМАНЕНКО, В. В. СЕРБИНЕНКО, Ю. Н. СОЛОДУХИНЭтика преображенного Эроса Русская философия: Энциклопедия, 3-е изд. дораб. и доп.
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radoje Golović Cоборность: из истории русской религиозной социальной мысли Социологические исследования

Obavjestenja iz nastave