Centar Informacionog Sistema

Univerzitet Crne Gore
MREN web sajt    Montenegrin Research and Education Network (MREN)

Montenegrin Research and Education Network (MREN)

CCNA web sajt    CISCO CCNA akademija

CISCO CCNA akademija

GEANT web sajt    HORIZONT 2020 projekat

HORIZONT 2020 projekat

VI-SEEM web sajt    HORIZONT 2020 projekat

HORIZONT 2020 projekat

Akademska mreža UCG je jedna od najvećih WAN mreža u Crnoj Gori koja pruža privatne i javne servise za preko 20000 korisnika. Akademska mreža UCG je jedna od najvećih WAN mreža u Crnoj Gori koja pruža privatne i javne servise za preko 20000 korisnika. Na mrežu je stalno povezano oko 3000 računara koji se koriste u nastavne, naučne i administrativne svrhe. Djelatnost CIS-a obuhvata sve aktivnosti vezane za planiranje i upravljanje informacionim sistemom, projektovanje i realizaciju informacionog sistema, računarske mreže i programskih servisa od zajedničkog interesa za Univerzitet i njegove članice.Akademska mreža UCG je punopravna članica Evropske asocijacije akademskih...
Image
Centar Informacionog Sistema

Obuka u IPV6 laboratoriji Univerziteta Crne Gore

Image
Centar Informacionog Sistema

Poziv na radionicu FF4EuroHPC

Veliki broj phishing i spam poruka

Portal Ankete

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

Mail @ac.me

Sistem Nastavne i Kadrovske Evidencije (SNIKE)

Dokumenta

NOVI WEB PORTAL