Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: - Analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke - Razumije i analizira osnovne ekonomske modele - Razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizovdnje - Pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije - Tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja