Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će moći da: • govori i piše na dva strana jezika (engleskom i ruskom, ili engleskom i francuskom) na višem naprednom nivou, • pismeno prevodi jednostavne tekstove sa stranog i na strani jezik, koristeći osnovne tehnike i principe prevođenja, • vlada osnovnim terminima i principima nauke o jeziku na nivou fonetike i fonologije, morfologije i sintakse stranog jezika, • prepozna osnovne pravce u književnosti stranog jezika, nabroji najznačajne književnike, definiše njihov književni stil i smjesti ih u odgovarajući socio-istorijski kontekst, • interpretira međusoban odnos i interakciju između prevođenja, jezika, književnosti i kulture, i razvije interkulturnu komunikativnu kompetenciju, • bude spreman za dalje studije prevođenja u cilju sticanja pune profesionalne prevodilačke kompetencije.