Institut za biologiju mora

Sastanak partnera projekta RISKMAN u Sarajevu
U okviru projekta RISKMAN  - „Jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizicima od alohtonih akvatičnih vrsta na Zapadnom Balkanu“ (Educational Capacity Strengthening for Risk Managment of Non-native Aquatic Species in Western Balkans - Erasmus) u periodu od 14 - 18 marta tekuće godine održava se sastanak svih projektnih partnera. Domaćin sastanka je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji je, pored još 12 partnerskih institucija iz Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Grčke i Albanije ravnopravan partner na projektu.

Image

Tokom petodnevnog sastanka raspravljaće se o nekima od najznačajnijh ciljeva projekta, od kojih su za Institut za biologiju mora i Prirodno-matematički Fakultet Univerziteta Crne Gore najznačajniji unapređenje i razvijanje nastavnih programa na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, odnosno definisanje i priprema novih nastavnih predmeta koji se posebno odnose na invazivne i/ili unešene strane vrste u sektoru ribarstva i akvakulture.

Razvoj novih kurikuluma na Univerzitetu Crne Gore doprinosi jačanju obrazovnog  kapaciteta studenata, širenju i unaprijeđenju znanja iz oblasti akvatičnih ekosistema, a sve u skladu sa nekima od najvažnijih međunarodnih regulativa i konvencija. Posebna pažnja tokom definisanja kurikuluma posvetiće se Vodenoj Direktivi (Water Framework Directive), Morskoj Strategiji (Marine Strategy Framework Directive), kao i važnim međunarodnim konvencijama koje se odnose na spriječavanje širenja invazivnih vrsta (Konvencija o biološkom diverzitetu, Bernska Konvencija – Konvencija o zaštiti evropsklih divljih vrsta i njihovih staništa).

Tokom 18 mjeseci trajanja projekta, naučno-stručni tim Instituta za biologiju mora pod rukovodstvom dr Ane Pešić, kao i Prirodno-matematičkog fakulteta – Odsjek za biologiju Univerziteta Crne Gore pod rukovodstvom prof. dr Dragane Milošević, pripremili su osnov za definisanje novog kurikuluma koji će obuhvatiti proučavanje značaja naučnih istraživanja invazivnih vrsta, praćenje i upravljanje invazivnim akvatičnim vrstama; analize rizika i definicija mjera za spriječavanje širenja invazivnih vrsta, umanjenje njihovog uticaja na akvatična staništa i vrste, akvatične ekosisteme i biodiverzitet. Posebne aktivnosti projekta će biti posvećene  obuci mladih u cilju njihove kvalifikacije za poslove na problematici invazivnih i alohtonih vrsta vodenih ekosistema.

Nakon detaljne analize postojećih podataka o broju, ekologiji i uticaju invazivnih vrsta, a u saradnji sa partnerskim Univerzitetima RISKMAN projekta, definisani su sledeći predmeti:

Predmet:  Biologija akvatičnih invazivnih vrsta

Predmet:  Uticaji akvatičnih invazivnih vrsta

Predmet:  Procjena uticaja i  upravljanje akvatičnim invazivnim vrstama

Pilot testiranje uvođenja predloženih predmeta na partnerskim Univerzitetima je u toku, i na osnovu istog će se procjeniti kvalitet predloženih predmeta i njihovih sadržaja, te pripremiti osnova za zvanično uvođenje predmeta u nastavni sistem Univerziteta.

Tokom sastanka će biti analiziran i administrativni i finansijski napredak partnerskih institucija, razmjenjena iskustva na razvoju i pilot testiranju novih kurikuluma, dok će posebna pažnja biti posvećena i sastancima sa korisnicima, odnosno institucijama, udruženjima, organizacijama ili pojedincima koji su na određen način vezani za invazivne vrste ili zaštitu akvatičnih ekosistema.

 

Broj posjeta : 162

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.