Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konkurs za upis na magistarske studijeUNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

 

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje:

 

K O N K U R S

 

Za upis studenata na magistarske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću za studijsku 2017/18.godinu, za sljedeće studijske programe:
- Postdiplomske akademske magistarske studije Fizička kultura - 6 kandidata
- Postdiplomske primijenjene magistarske studije Fizičko vaspitanje djece - 7 kandidata

Uslovi: Pravo prijave imaju studenti koji su završili studije fizičke kulture ili uže sporta ili fizičkog vaspitanja,učiteljske studije ili specijalističke studije za predškolsko vaspitanje.

Uz prijavu kandidat dostavlja:
1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama
2. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili četvorogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom
3. dokaz o aktivnom znanju stranog jezika
4. kopiju biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu

Magistarske studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 2.000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 1.000,oo eura po semestru. Studije traju jednu godinu u dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Upis studenata na akademske postdiplomske magistarske studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, a Pravila su objavljena na web stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me

Prijave na Konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Vuka Karadžića 83, 81400 Nikšić u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. od 01.11.2017.godine. Kontakt telefoni: 040/ 235-207, 040/ 235-204, fax 040/235-200.

Dekan
Doc. dr Stevo Popović

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print