Pravni fakultet

Informacije o upisu 2021/22 - 26.05.2021 12:06
Informacije o upisu 2021/22 - 26.05.2021 12:06

U susret upisu nove generacije studenata u studijskoj 2021/22. godini, obavještavamo sve zainteresovane kandidate da će se upis na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore ove godine obaviti elektronskim putem. Više informacija o postupku upisa objavićemo na našem sajtu prije početka upisa.

U prilogu je objavljen spisak najčešćih pitanja matranata u vezi sa upisom na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Informator Univerziteta Crne Gore kao i spisak usmjerenja koja se smatraju prohodnim za upis Pravnog fakulteta. 

Sve novije informacije u vezi upisa biće blagovremeno objavljivane na našem sajtu, a sva dodatna pitanja možete postavljati i putem e-maila na adresu pravo@ucg.ac.me 

Najčešće postavljana pitanja

1. U koliko upisnih rokova se organizuje upis na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore?

Univerzitet Crne Gore organizuje tri upisna roka, u drugoj polovini juna, poečtkom jula i krajem avgusta. Upis u drugom i trećem roku organizuje se samo za one fakultete koji u prvom roku ne popune sva slobodna mjesta za upis.

Pravni fakultet u prvom upisnom roku popuni sva slobodna mjesta, tako da se upis nije organizovao u drugom i trećem upisnom roku.

2. Da li se organizuje drugi upisni rok na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore?

S obzirom na veliko interesovanje studenata Pravni fakultet uvijek popuni sva mjesta u prvom upisnom roku.

3. Kada će biti organizovan prvi upisni rok ove godine?

Prvi upisni rok organizuje se u drugoj polovini juna, putem konkursa koji će blagovremeno biti objavljen na interent prezentaciji Univerziteta Crne Gore.

4. Koji studijske programe osnovnih studija mogu upisati na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore?

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore realizuje se studijski program Pravne nauke u šest semestara (tri studijske godine) ukupnog optrerećenja od 180 ECTS kredita.

Dodatne informacije o predmetima na studijskom programu Pravne nauke možete dobiti na linku: https://www.ucg.ac.me/studprog/4/15/1/2020-pravne-nauke-2019

5. Ko može da upiše Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore?

Pravo upisa pod jednakim uslovima granatovano je i domaćim i stranim državljanima, sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija, odgovarajuće (prohodne) srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.

 6. Koje škole imaju prohodnost za upis na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore?

Prohodne škole za upis Pravnog fakulteta su: gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, medicinska, škola unutrašnjih poslova i licencirane vjerske škole.

7. Da li postoje posebna ograničenja pri upisu stranih državljana na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore?

Strani državljani pod jednakim uslovima imaju pravo upisa.

Dakle, ukoliko su završili odgovarajuću srednju školu mogu konkurisati za upis.

Ako nijesu završili srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, potrebno je da, prilikom predaje dokumenata za upis, dostave i dokaz o znanju crnogorskog jezika.

Takođe, strani državlajni moraju polagati eksterni matruski ispit iz maternjeg i stranog jezika koji se organizuje na fakultetu prilikom upisa.

8. Da li se polaže prijemni ispit za upis na Pravni fakultet?

Prilikom upisa na prvu godinu osnovnih studija Pravnog fakulteta ne polaže se prijemni ispit, već se rangiranje kandidata vrši prema rezultatima koje su kandidati ostvarili u srednjoj školi i na eksternom maturskom ispitu.

9. Šta su kriterijumi za rangiranje studenata pri upisu?

 Za upis na studijski program vrednuje se:

  • uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu, koji se polaže eksterno;
  • opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja;
  • uspjeh iz maternjeg i stranog jezika (povoljnijeg po kandidata) iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja;
  • diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga, iz maternjeg ili stranog jezika.

 10. Kako se boduje uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu, koji se polaže eksterno?

Maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, vrednuje se prema postignutom uspjehu i to: Odličan (5) - 12 bodova,  Vrlo dobar (4) - 9 bodova,  Dobar (3) -,6 bodova,  Dovoljan (2) - 3 boda.

 11. Šta ako nisam polagao eksterni maturski ispit?

Za kandidate koji nijesu polagali eksterni maturski ispit (strane državljane i buduće studente koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u vrijeme kada nije bili ekternog maturskog ispita), organizuje se polaganje testova iz maternjeg i engleskog jezika, kako bi na taj način ostvarili odgovarajući broj bodova, prilikom rangiranja.

12. Kako se boduje opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja?

Uspjeh u pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja boduje se tako što se broj bodova izjednačava sa  prosjekom ocjena u svakom razredu pojedinačno, zaokružen na dvije decimale.

13. Kako se boduje uspjeh iz maternjeg i stranog jezika (povoljnijeg po kandidata) iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja?

Uspjeh iz maternjeg i stranog jezika iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, boduje se pojedinačno, za svaku godinu, na sljedeći način: Odličan (5) - 2,5 boda; Vrlo dobar (4) - 2 boda; Dobar (3) - 1,5 bod; Dovoljan (2) - 1 bod.

14. Kako se boduje diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma?

Diploma Luča 1 boduje se sa 5 bodova

Diploma Luča 2 boduje se sa 3 boda.

15. Kako se boduje diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga, iz maternjeg ili stranog jezika?

Osvojena prva nagrada na takmičenju iz maternjeg ili stranog jezika, boduje se sa dva (2) boda.

Osvojena druga nagrada na takmičenju iz iz maternjeg ili stranog jezika, boduje se sa jedan (1) bod.

Ukoliko kandidat ima više osvojenih nagrada za prvo, odnosno drugo mjesto, vrednuje se po jedna iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa, koja je najpovoljnija za kandidata.

 16. Ko sprovodi postupak rangiranja kandidata?

Sprovođenje kvalifikacionog postupka i rangiranje sprovodi komisija za upis studenata, koju imenuje dekan iz radova akademskog osoblja.

17. Kada se objavljuje preliminarna rang lista?

Nakon prijema dokumenata i unosa podataka u bazu Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, prvo se objavljuje lista kandidata koji mogu da polažu dodatne ispite koji mijenjaju ocjene na eksternom maturskom ispitu.

Nakon obavljenih testova i unosa odgovarajućeg uspjeha kandidati u bazu Centra informacionog sistema, objavljuje se preliminarna rang lista na internet stranici Fakulteta.

18. Šta je preliminarna rang lista?

Nakon obavljenih testova i unosa odgovarajućeg uspjeha kandidati u bazu Centra informacionog sistema, objavljuje se preliminarna rang lista na internet stranici Fakulteta.

Preliminarna rang lista nije konačna rang lista po kojoj se vrši upis studenata. Na preliminarnu rang listu svaki kandidat koji smatraj da njegovi bodovi nijesu ispravno uneseni ili uoče neku drugu nepravilnost mogu uložiti žalbu u roku od 24 sata od momenta objavljivanja ove liste na način kako je to propisano Pravilnikom za upis na  prvu godinu studija.

O podnesenim prigovorima odlučuje Centralna upisna komisija Univerziteta Crne Gore u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Odluka Centralne komisije je konačna i obavezujuća je za Komisiju za upis Fakulteta.

19. Šta je konačna rang lista?

Istekom roka za prigovor, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, komisija za upis studenata na Fakultetu utvrđuje konačnu rang listu za upis.

Na osnovu konačne rang liste, Vijeće Fakulteta donosi odluku o upisu.

20. Kada kandidat ostvaruje pravo na upis?

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na objavljenoj konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidati sa istim brojem bodova ostvaruju pravo na upis pod jednakim uslovima.

21. Da li kandidat koji je ostavrio pravo na upis može izgubiti to pravo?

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi, uz korekciju konačne rang liste kojase takođe objavljuje na sajtu Fakulteta.

 22. Kada se vrši upis?

Nakon objavljivanja konačne rang liste, objavljuju se termini za upis i datumi prijema dokumentacije koju je potrebno priložiti (dvije fotografije, indeks, ŠV obrasci i sl).

23. Da li upis moram obaviti lično?

 Upis se vrši lično na šalteru studentske službe Pravnog fakulteta. Kandidat koji je spriječen da lično dođe na upis može ovjerenim punomoćjem ovlastiti osobu koja umjesto njega može potpisati ugovor o studiranju.

24. Kada počinje nastava na prvoj godini studija?

Nastava na prvoj godini studija počinje krajem septembra, a precizan datum se određuje akademskim kalendarom Univerziteta Crne Gore.

Pravni fakultet će uz objavljeni raspored časova objaviti termin početka nastave na svojoj internet prezentaciji.  (www.ucg.ac.me/pf).

25. Da li postoji kontakt za dodatna pitanja?

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-mail adrese pravo@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 2200