Erasmus + konkurs za Univerzitet "La Sapienza" u Rimu, Italija
 Erasmus + konkurs za Univerzitet "La Sapienza" u Rimu, Italija

https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home

https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/international

 

Po osnovu međuinstitucionalne saradnje u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu studenata u zimskom semestru akademske 2023/24, i akademskog osoblja (akademska godina 2023/24)

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje svih jedinica čije su oblasti dostupne na partnerskom univerzitetu.

Napomena: Studenti Medicinskog fakulteta se ne mogu prijavljivati za mobilnost u zimskom semestru 2023/24.

STUDENTI

Broj stipendija: 1 stipendija (1 SMS)

Nivo studija: Osnovne/Master/Doktorske studije

Oblasti studija: Sve oblasti koje su dostupne u okviru akademske ponude Univerziteta „La Sapienzau Rimu  osim Medicine i Farmacije.

Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta (studenti osnovnih i master studija):

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Dokaz o poznavanju jezika nastave (najmanje B2 nivo) prema sljedećim kriterijumima:

Obavezan kriterijum za studente koji žele da pohađaju nastavu na italijanskom jeziku - srednji nivo znanja italijanskog jezika (sertifikat Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike na B2 ili višem nivou). Kao dokaz o potrebnom nivou znanja italijanskog jezika studenti mogu dostaviti sertifikat: CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI - Certificazione Italiano generale, PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT - Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC Evropski jezički sertifikati i UNIcert) ili sertifikat izdat od strane matičnog univerziteta, jezičkih centara/škola). 

Za studente koji će nastavu pohađati na engleskom jeziku u okviru ponude dostupne putem linka https://corsidilaurea.uniroma1.it/en, kao i za studente koji će istraživanje (pisanje master/doktorske teze) obaviti na engleskom jeziku,  neophodan je srednji nivo znanja engleskog jezika (sertifikat Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike na B2 ili višem nivou). Kao dokaz o potrebnom nivou poznavanja engleskog jezika,  studenti mogu dostaviti zvanični sertifikat (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili sertifikat izdat od strane matičnog univerziteta, jezičkih centara/škola).

 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 • CV u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog). Ukoliko je mobilnost u cilju pisanja rada, potrebno je navesti temu rada i opis.
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 • Skenirana kopija prve stranice pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Studentima master studija koji se prijavljuju za istraživanje/ pisanje završnog rada neophodno je dostaviti pozivno pismo potpisano od strane mentora na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu
 •  Popunjen online prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • CV u Europass formatu
 • Predlog liste predmeta u okviru ponude dostupne putem linka  https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja
 • Lista publikacija
 • Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 • Pozivno pismo potpisano od strane mentora na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu
 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Detaljna lista predmeta ukoliko student se prijavljuje za pohađanje nastave u okviru ponude na linku - https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Prepis ocjena
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Popunjen online prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Dokaz o poznavanju jezika nastave (najmanje B2 nivo) prema sljedećim kriterijumima:

Obavezan kriterijum za studente koji žele da pohađaju nastavu na italijanskom jeziku - srednji nivo znanja italijanskog jezika (sertifikat Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike na B2 ili višem nivou). Kao dokaz o potrebnom nivou znanja italijanskog jezika studenti mogu dostaviti sertifikat: CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI - Certificazione Italiano generale, PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT - Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC Evropski jezički sertifikati i UNIcert) ili sertifikat izdat od strane matičnog univerziteta, jezičkih centara/škola).

Za studente koji će nastavu pohađati na engleskom jeziku, kao i za studente koji će istraživanje (pisanje master/doktorske teze) obaviti na engleskom jeziku,  neophodan je srednji nivo znanja engleskog jezika (sertifikat Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike na B2 ili višem nivou). Kao dokaz o potrebnom nivou poznavanja engleskog jezika,  studenti mogu dostaviti zvanični sertifikat (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili sertifikat izdat od strane matičnog univerziteta, jezičkih centara/škola).

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Napomena: Studentima se preporučuje da posjete veb-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na master studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu master teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen i potpisan u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Akademska ponuda - http://corsidilaurea.uniroma1.it/en -

Akademska ponuda na engleskom jeziku - https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/studies-agreement-guidelines-ka171

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima

Kontakt informacije Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost

https://www.ucg.ac.me/objava/podorg/0/30/poz/info

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti: 1 mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching Mobility)

Trajanje mobilnosti: 12 dana

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility - STA)

 1. Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9
 2. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan je u prilogu objave.
 3. CV (u Europass formatu) 
 4. Lista publikacija
 5. Pozivno pismo potpisano od strane akademskog predstavnika Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu
 6. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Nepotpune, kao i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 28. mart 2023.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.