Osnovne informacije

21.04.2017


U okviru Laboratorije za hemiju mora i okeanografiju se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja iz oblasti hemiju mora i okeanografiju, a posebno:

  • analiza osnovnih fizičko-hemijskih parametara u morskoj vodi i sedimentum, analiza nutrijenata u morskoj vodi;
  • ispitivanje prisustva i sadržaja teških metala u sedimentu, morskoj vodi i morskim organizmima i njihov uticaj na ekosistem;
  • određivanje indeksa zagađenja metalima kao i bioakumulacioni i geoakumulacioni faktor;
  • ispitivanje fizičkih karakteristika sedimenta, mineralogijom, sedimentološkim karakteristikama kao i ekologijom morskog sedimenta;
  • biomonitoring-ispitivanje stepena zagađenja mora kao i odgovor organizama na zagađenje tj. praćenje akumulacije zagađujućih materija, njihovih štetnih sastojaka u tkivima i organima, praćenje odgovarajućih biohemijskih, morfoloških, fizioloških i patoloških promena kod jedinki, zatim analiza i eksprimentalni rad na biomarkerima (ispitivanje biomarkera izlaganja, biomarkera efekta i biomarkera osjetljivosti);
  • okeanografska istraživanja, sa fokusom na područje južnog dijela Jadrana.

dr Danijela Joksimović, viši naučni saradnik rukovodilac laboratorije

dr Rajko Martinović, naučni saradnik

dr Ana Perošević Bajčeta, saradnik u istraživanju 

Dijana Radović, laboratorijski tehničar

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.