Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Osnovna djelatnost laboratorije: Istraživanje morskog ribarstva (bentoski resursi (ribe, rakovi i glavonošci) pelagični resursi, resursi malog obalnog ribolova,  ihtioplnakton, morski sisari i kornjače). Populaciona dinamika ekonomski važnih vrsta riba, rakova i glavonožaca. Naučna pomoć razvoju odgovornog ribarstva i predlaganje mjera održivog korišćenja resursa. Predlaganje kvota za održivi ribolov ovih resursa.

Naučno-istraživački rad u Laboratoriji zasniva se na istraživačkom terenskom radu, odlaskom na ribarske brodove, učešće u medjunarodnim naučnim ekspedicijama, posjeta ribarskim lukama, biološka kontrola ulova, pregled ribarskih alata i opreme kao laboratorijskom radu (obrada uzoraka u laboratoriji, mjerenje svih podataka, merističkih i morfometrijskih, uzimanje otolita i statolita za određivanje starosti riba, glavonožaca, pregled gonada i pravljenje histoloških preparata. Prati se ukupna ribolovna aktivnost na Crnogorskom primorju, odnosno sve vrste ribolova, pelagični, demerzalni (kočarski) i mali obalni ribolov. Ove aktivnosti su neophodne za analizu stanja ovih resursa u moru, a uvidom u parametre njihove populacione dinamike, dolazi se do podataka o njihovom održivom korišćenju, jer se uglavnom radi o ekonomski važnim vrstama riba, rakova i glavonožaca. Ovako obarđeni podaci, daju osnovu za izračunavanje godišnjeg maksimalno dozvoljenog biološkog nivoa korišćenja ovih vrsta (MSY-Maximum Susatainable Yield), odnosno kvote izlova u našim vodama.

Posebna pažnja posvećena je očuvanju malog obalnog ribolova, koji predstavlja tradiciju, posebno Boke Kotorske. U tom dijelu, prati se ulov obalnim alatima i tehnikama, te procjenjuje mogućnost očuvanja tradicionalnih alata, kao što se obalne mreže potegače u Kotorskom i Risanskom zalivu. Takođe, vrši će se monitoring mjesta pogodnih za mrijest riba i drugih morskih organizama, te njihova zaštita, kao potencijalno zaštićenih područja u našem moru. 

Kroz medjunarodne projekte saradnje otpočelo je praćenje i morskih sisara i gmizavaca (delfini i morske kornjače), po prvi put na Crnogorskom primorju, a sve u cilju boljeg poznavanja njihove biologije, migracija, navika, kako bi se moglo prići i zaštiti ovih vrsta.

 

Posebna pažnja je posvećena monitoringu novih vrsta riba koje uslijed klimatskih promjena ulaze u Jadransko more, pretežno preko Sueckog kanala iz Crvenog mora (lesepsijki migranti) i preko Giblatarskog moreuza u Mediteran iz Atlanskog okeana.  U saradnji sa Institutom za ocenografiju i ribarstvo iz Splita, te sa kolegama iz Albanije, već je opisano 46 novih vrsta koje su ušle u Jadran.  Takođe prati se dubokomorska ihtiofauna južnojadranske kotline, u okviru naučno-istraživačkih ekspedicijau u kojima učestvuju saradnici Laboratorije.

 

Laboratorija daje doprinos u dijelu izrade elaborata za procjene uticaja svih aktivnosti i zahvata na našoj obali i u našem moru, posebno sa stanovišta ribarstva i riblje mlađi, odnosno mjesta mriješćenja riba i drugih morskih organizama, koja svakako treba zaštiti ili ublažiti negativne uticaje. Laboratorija će nastaviti organizovanje sastanaka sa ribarima, primorskim Opštinama, Morskim dobrom radi  zajedničkog rada na žaštiti naše obale, našeg mora u kontekstu očuvanja biodiverziteta.

dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik -demerzalni resursi rukovodilac laboratorije

dr Ana Pešić,  viši naučni saradnik, pelagični resursi

dr Olivera Marković, viši naučni saradnik, demerzalni resursi

mr Ilija Ćetković, saradnik u istraživanju

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.