Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru Laboratorije za plankton i kvalitet morske vode se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja iz oblasti fitoplanktona, zooplanktona, bakterioplanktona i određivanje sanitarnog kvaliteta morske vode i sedimenta, a posebno:

 • izučavanje sastava i brojnosti fitoplanktonskih zajednica (kvalitativno i kvantitativno određivanje);
 • procjena biomase fitoplanktonskih organizama, određivanjem koncentracije hlorofila, a kao indikatora procjene biomase fitoplanktona;
 • procjena stepena eutrofikacije na osnovu brojnosti fitoplanktona i sastava vrsta (fitoplanktonski organizmi indikatori stanja ekosistema) kao i koncentracije hlorofila a;
 • određivanje i determinacija potencijalno toksičnih i toksičnih vrsta fitoplanktona na uzgajalištima i u morskoj sredini uopšte;
 • praćenje promjena sastava autohtonih fitoplanktonskih organizama i mogućih unosa alohtonih, stranih organizama;
 • analizu organizama u brodovima i praćenje mogućeg unosa stranih vrsta putem balastnih voda;
 • određivanje brojnosti i sastava zooplanktonskih organizama;
 • praćenje masovne pojave meduza i drugih želatinoznih organizama, određivanje njihove brojnosti i potencijalnog štetnog uticaja na hranidbeni lanaca;
 • praćenje promjena sastava autohtonih zooplanktonskih organizama i mogućih unosa alohtonih, stranih organizama kao i praćene distribucije već unesenih zooplanktonskih vrsta;
 • izučavanje sastava i brojnosti autotrofnog i heterotrofnog pikoplanktona;
 • procjena biomase pikoplanktonskih organizama;
 • izučavanje brojnosti i sastava miksotrofnog i heterotrofnog nanoplanktona kao i procjena njihove biomase;
 • procjena uticaja ,,botom up” odnosno ,,top down” kontrole na sastav i brojnost bakterioplanktona određenog područja;
 • ispitivanje sanitarnog kvaliteta morske vode, (prisustva i brojnosti E.coli u morskoj vodi, prisustva i brojnosti intestinalnih enterokoka u morskoj vodi i drugih indikatora);
 • određivanje fekalnih koliforma, streptokoka i drugih indikatora u sedimentu;
 • uticaj polutanata na distribuciju i strukturu bakterijskih zajednica u sedimentu;
 • izrada projektnih aplikacija, Elaborata, Studija, Ekspertiza vezanih za kvalitet morske vode, zatim Studije o bioekološkom (nultom stanju) lokacija, kao i organizacija naučnih radionica.

dr Dragana Drakulović fitoplankton, viši naučni saradnik, rukovodilac laboratorije

dr Aleksandra Huter mikrobiologija, naučni saradnik

dr Sandra Jokanović mikrobiologija, saradnik u istraživanju

Marija Đurović laboratorijski tehničarNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.