Institut za biologiju mora

Osnovne informacije
U Laboratoriji za bentos i zaštitu mora se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja iz oblasti istraživanja, analize i monitoringa morskih organizama bentosa (dna) i zaštita mora, a posebno:

  • izučavanje fitobentosa, tj. makroalgi i morskih cvjetnica (biodiverzitet, biomasa,  pokrovnost, zajednice, uticaj zagađenja i drugo);
  • izučavanje zoobentosa u svim segmentima, tako da se ovaj dio aktivnosti odnosi na veoma evolutivno i taksonomski raznovrsne grupe organizama, počev od sunđera i korala, preko crva, mekušaca, bodljokožaca, zglavkara, glavonožaca do hordata (biodiverzitet, biomasa, zajednice, uticaj zagađenja i drugo);
  • izučavanje i mapiranje rasprostranjenosti zaštićenih morskih vrsta, analiza njihovih populacija, procjena i predlaganje mjera zaštite;
  • mapiranje morskih staništa i praćenje promjena u njima;
  • evidentiranje i monitoring alohtonih i invazivnih vrsta, te predlaganje odgovarajućih mjera u cilju zaustavljanja njihovog daljeg širenja ili mogućnosti ekonomske iskorivosti istih;
  • multidisciplinarna analiza morskih lanaca ishrane;
  • monitoring stanja morskog bentosa i ekosistema kao cjeline;
  • analiza postojećih metoda monitoringa stanja morske životne sredine i pojedinih vrsta i iznalaženje novih metoda, adekvatnih za naše uslove;
  • monitoring i procjena količine, vrste i distribucije čvrstog otpada na morskom dnu;
  • monitoring stanja životne sredine na lokacijama koje su namijenjene za marikulturu,  nautički turizam, za zaštitu morske životne sredine i drugo.

dr Vesna Mačić, fitobentos, viši naučni saradnik, rukovodilac laboratorije

dr Slavica Petović, zoobentos, viši naučni saradnik