Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Imenuje, definiše i objasni koncepte E-R i relacionog modela podataka 2.Analizira i osmisli E-R dijagrame i relacione modele podataka u poslovanju 3.Tumači i sastavlja SQL upite na modelima podataka u poslovanju 4.Definiše, povezuje i generiše osnovne objekte u MS Accessu 5.Primjenjuje MS Access i pomoću njega generiše poslovne modele podataka, upite, forme i izvještaje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN

Termin za konsultacije - 07.05.2018 11:13

Predaja seminarskih radova - 05.05.2018 11:30

Nastavni materijal - 21.02.2018 11:30

Dogovorni čas za mentorski rad- 14.02.2018 11:08