POSLOVNE BAZE PODATAKA


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Imenuje, definiše i objasni koncepte E-R i relacionog modela podataka 2.Analizira i osmisli E-R dijagrame i relacione modele podataka u poslovanju 3.Tumači i sastavlja SQL upite na modelima podataka u poslovanju 4.Definiše, povezuje i generiše osnovne objekte u MS Accessu 5.Primjenjuje MS Access i pomoću njega generiše poslovne modele podataka, upite, forme i izvještaje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN2x1
1S