AKTUARSKA MATEMATIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će moći da: 1. Opiše računske osnove kod obračuna tarifa životnog osiguranja i izračuna diskontni faktor u osiguravajuće- tehničkom smislu. 2. Definiše biometrijske funkcije, intenzitet smrtnosti, srednje i vjerovatno trajanje života. 3. Izračuna neto i bruto premiju za razne vrste životnog osiguranja. 4. Utvrdi tarife u osiguranju imovine. 5. Izračuna matematičku rezervu na 4 načina. 6. Objasni metode određivanja rezervi za štete i samopridržaja. 7. Definiše i utvrdi marginu solventnosti i ocijeni bonitet osiguravajuće kompanije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN