MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije i specifičnosti primjene marketinga u sektoru malih i srednjih preduzeća; Ukaže na osnovne sličnosti i razlike između marketinga u velikim i malim preduzećima, kao i da prepozna ključne odrednice „gerila marketinga“ (na primjeru konkretnog preduzeća); Objasni razvoj plana „gerila marketinga“ i ukaže na proces istraživanja tržišta u sektoru MSP;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
9B+7S+1P
MIRJANA KULJAK2x1
9B+7S+1P