UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I RIZIK U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definisati pojam životnog ciklusa i rizika u pomorstvu. - Opisati matematički model teorije rizika. - Analizirati specifične rizike u pomorstvu. - Opisati osnovne metode procjene rizika, uporediti kvalitativne i kvantitativne procjene rizika u brodarstvu. - Analizirati načine mogućeg smanjenja rizika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ
SEAD CVRK1x1
12B+5S+1P
ROMEO MEŠTROVIĆ1x1
12B+5S+1P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
12B+5S+1P