Rektorat, 03.01.2017

Naučni odborPrema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja, Naučni odbor Senata Univerziteta Crne Gore zadužen je za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i provjeru usklađenosti konkursne dokumentacije sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Uputstvom za primjenu mjerila.


Naučni odbor vrši pregled konkursnog materijala i daje mišljenje, pojedinačno za svakog kandidata, a mišljenja Naučnog odbora sastavni su dio konkursnog materijala.

 

Članovi:

Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet, predsjednik Naučnog odbora

Prof. dr Igor Vušanović, oblast prirodno-tehničkih nauka

Prof. dr Aneta Spaić, oblast društvenih nauka

Prof. dr Filip Vukmirović, oblast medicinskih nauka

Prof. mr Nenad Šoškić, oblast umjetnosti

Doc. dr Velibor Spalević, oblast društveno-humanističkih nauka

Prof. dr Nataša Raičević,Prirodno-matematički fakultet- oblast prirodnih nauka

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 203

Faks: +382 (0) 20 414 203

Mail: irenao@ac.me