Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Matematika I može: 1. Poznaje osnovne pojmove matematičke logike. 2. Poznaje osnovne pojmove teorije skupova i da poznaje osnovne operacije sa skupovima. 3. Da računa sa realnim brojevima. 4. Da da računa sa razlomcima i primjenjuje ih u rješavanju problema. 5. Da sređuje izraze i da vrši proračune sa decimalnim brojevima. 6. Da zna kako se radi sa stepenima i korjenima, zna što su mantisa i eksponent broja i da zna prefikse. 7. Da računa sa približnim vrijednostima, recipročnim vrijednostima, kvadratima, korijenima, razlomcima kao stepenima. Takođe, da zna kako se vrše proračuni na kalkulatoru i kako ze izračunavaju izrazi. 8. Razumiju algebarske izraze (polinome), njihova sređivanja i faktorizaciju. Da znaju da riješe: linearnu jednačinu sa jednom nepoznatom, jednačinu sa dvije nepoznate, kvadratnu jednačinu i polinomijalne jednačine višeg reda sa jednom nepoznatom. 9. Zna kako se mjere uglovi, poznaje definiciju i svojstva osnovnih trigonometrijskih funkcija, zna sinusnu i kosinusnu teoremu za trougao u ravni i da poznaje osnovne trigonometrijske identitete. 10. Kako se mjere površina i zapremina za poznate geometrijske likove i tijela, te da znaju gdje su njihova težišta 11. Crta grafike. 12. Računa sa kompleksnim brojevima, rješava jednačine sa kompleksnim brojevima i koristi Moavrove formule sa stepenovanje i korjenovanje kompleksnih brojeva. 13. Izračuna determinantu. 14. Poznaje matrični račun, zna da odredi inverznu matricu i zna da rješava matrične jednačine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ2x1
14B+7P
2x1
14B+7P

Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I

Kolokvijum II iz Matematike I

Popravni Kolokvijum I iz Matematike I

Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I

Kolokvijum I iz Matematike I