Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnicka dijagnostika mogu: 1. Definišu i objasne osnove i metode dijagnostifikovanja kvarova. 2. Objasne uzroke kvarova u projektovanju, proizvodnji, montaži, transportu, probnom radu, pogonu, održavanju i reviziji. 3. Dijagnostfikuju stanje i analiziraju kvarove kod dizel motora. 4. Dijagnostfikuju stanje i analiziraju kvarove kod brodskih parnih kotlova. 5. Dijagnostfikuju stanje i analiziraju kvarove kod parnih i gasnih turbina. 6. Dijagnostfikuju stanje i analiziraju kvarove kod pomoćnih mašina, uređaja i sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija