UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u pomorstvu i njihovu znacajnost za usluge u pomorstvu – ISO 9001, ISO 14001, 5) Definisati i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja 6) Prepoznati specifičnosti najznačajnijih standarda kvaliteta u pomorstvu 7) Opisati različite procese upravljanja kvalitetom pomoću AMOS-a 8) Opisati ulogu rizika u unapređenju kvaliteta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ2x1
19B+2S+3P
SANJA PEKOVIĆ1x1
19B+2S+3P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
19B+2S+3P