SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - -Znati da objasne žanrovske razlike pomova tragično i komično polazeći od Aristotelove Poetike - razumjeti karakteristike posebnih dramskih epoha - razlikovati dramske pojmova: helenski, rimski, srednjevjekovni - moći da analiziraju bazične tekstove epoha - prepoznavati razlike u glumačkim postupcima ranih dramskih poetika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR RADUNOVIĆ2x1
13B+5P