Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Prepoznavati razliku između svakodnevnog i scenskog govora, - Moći da primjenjuje osnovna pravila respiracije i artikulacije u vlastitom govoru, - Identifikovati odstupanja od standardnog govora u vlastitom govoru i govoru kolega sa klase, - Povezivati podjelu u govoru (blok, parče, zadatak, odlomak) kao osnov za organizaciju i realizaciju govorne radnje, - Imenovati, prepoznavati i realizovati (na osnovnom nivou) govorne figure (poredjenje, kontrast i gradacija) i konstante ( boja, intezitet, melodija, tempo i glasnost), - Realizovati materijal kroz vidove saopštavanja (blok, informacija, poruka, zadatak).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
4B
2x1
4B