SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Razumjeti osnovne uvodne pojmove drame i pozorišta - Razumjeti pojam umjetnosti glume u okviru teorija o porijeklu drame i pozorišta - Ustanoviti specifičnu razliku funkcije glume u odnosima dramskih umjetnosti - Moći da objasne bazične pojmove antičkih poetika (Platon, Aristotel) - Znati da objasne bazične pojmove semantike antičke dramaturgije (: hibris, hamartija) - biti u mogućnosti da interpretiraju tekstove antičke dramaturgije (Eshil, Sofokle, Europid) - znati da koriste osnovnu stručnu terminologiju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SINIŠA JELUŠIĆ2x1