Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz stručnog engleskog jezika likovne, dramske i muzičke umjetnosti, na nivou B2.2; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.2; 3. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou B2.2 engleskog jezika likovne, dramske i muzičke umjetnosti; 4. Na nivou B2.2 diskutuje na teme o specijalizovanim teorijskim i praktičnim znanjima koja su povezana sa najnovijim trendovima u oblasti likovne, dramske i muzičke umjetnosti; 5. Napiše izjavu o misiji vezanu za oblasti likovne, dramske i muzičke umjetnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KUSOVAC2x1