JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da prepoznaju i razumiju osnovne pojavne oblike scenskih događanja i uopšte pozorišnog života u srednjovjekovnim južnoslovenskim državama, kao i pozorišne elemente u usmenom narodnom stvaralaštvu, potom da identifikuju i razumiju pozorišne oblike i pozorišni život humanizma i renesanse na jugoslovenskom jugu - Dubrovnik, Boka Kotorska, Dalmacija..., kao i da predstave osnovne karakteristike dramskog rada stvaralaca toga perioda - Džore Držić, Mavro V etranović, Petar Hektorović, Hanibal Lucić, Nikola Nalješković, Marin Držić. Studenti će biti osposobljeni i da opišu opšta obilježja baroka južnoslovenskog područja sa najvažnijim predstavnicima - Ivanom Gundulićem i Junijem Palmotićem, a potom i da prepoznaju prve oblike svjetovne drame XVII i XVIII vijeka na slovenskom jugu i dalje - školsko pozorište Emanuela Kozačinskog , te kasnije i stvaralačku biografiju Jovana Sterije Popović. U svrhu ispunjena ishoda predviđeno je i razumijevanje i analiziranje izgradnje pozorišnog sistema periioda romantizma i realizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA VOJIČIĆ-KOMATINA2x1
5B