Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Pronalaziti najbolji položaj fonatornog organa - Moći da aktivira reznonatore i razvija pravilne vibracije tona - Svjesno registrovati pokrete unutar glasovnog aparata - Primjenjivati oba apođa (glava-dijafragma), kao i izjednačiti glasove po boji u cijelom dijapazonu - Objedinjavati sve elemente tehnike glasa i primijeniti ih u glumačkim zadacima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija