JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE II


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Južnoslovenska drama i pozorište II, studenti će biti u mogućnosti da prepoznaju i razumiju osnovne pojavne oblike scenskih događanja i uopšte pozorišnog života u doba realističke epohe koja se razvija kao kritika stvarnosti, a potom analiza modenističkih pravaca u okviru kojih se razvija avangardna, te potom socrealistička, neoavangardna i savremena drama sa elementima političkog teatra, poetike igre i performansa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA VOJIČIĆ-KOMATINA2x1
5B