Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Znati da formuliše i prepozna osnove versifikacije, - Razumijeti i uočavati razlike u zadatom materijalu, u odnosu na broj slogova, vrstu stiha i rime, - Imenovati i realizovati govorno - glumački zadatak u savremenoj poeziji, - Umjeti da imenuje, pripremi i realizuje govorno-glumački zadatak na stranom jeziku, - Procjenjivati stepen uspješne realizacije govorne radnje u projektima u kojima sam učestvuje ili je publika, - Reagovati na indikacije sa sviješću o daljem razvoju psiho-tehničkih sposobnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
4B
2x1
4B