Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izračunava direktnu i inverznu: Furijeovu transformaciju, diskretnu Furijeovu transformaciju i z-transformaciju diskretnog signala. 2. Ispituje linearnost, vremensku invarijantnost i stabilnost diskretnih sistema 3. Predloži način za realizaciju diskretnog sistema 4. Realizuje diskretni sistem koji mijenja zadati analogni sistem 5. Analizira uticaj šuma na izlazni signal linearnog vremenski invarijantnog diskretnog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x2
25B+16S
STEFAN VUJOVIĆ.5x2
25B+23S
ISIDORA STANKOVIĆ.5x2
25B+23S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
3P
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
25B+23S+17P
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
3P
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
25B+23S+17P

Rezultati kolokvijuma

Treće laboratorijske vježbe

Termin nadoknade nastave

Termin grupnih konsultacija

Termin prvog kolokvijuma

Druge laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe 5 - 2021

Četvrte i pete laboratorijske vježbe

Treće laboratorijske vježbe

Druge laboratorijske vježbe

Prve laboratorijske vježbe

Peti domaći zadatak