Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izračunava direktnu i inverznu: Furijeovu transformaciju, diskretnu Furijeovu transformaciju i z-transformaciju diskretnog signala. 2. Ispituje linearnost, vremensku invarijantnost i stabilnost diskretnih sistema 3. Predloži način za realizaciju diskretnog sistema 4. Realizuje diskretni sistem koji mijenja zadati analogni sistem 5. Analizira uticaj šuma na izlazni signal linearnog vremenski invarijantnog diskretnog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ.5x1
16B+3S
ISIDORA STANKOVIĆ.5x1
20S
MILAN JOVANOVIĆ.5x2
16B+23S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
16B+23S+14P
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
16B+23S+14P

Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena

Termin popravnog kolokvijuma

Termin završnog i popravnog završnog ispita

Prijava popravnog kolokvijuma i vanrednog COVID kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Laboratorijske vježbe 5 - 2021

Četvrte i pete laboratorijske vježbe

Treće laboratorijske vježbe

Druge laboratorijske vježbe

Prve laboratorijske vježbe

Peti domaći zadatak