Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Formira različite vrste modela za linearne sisteme i pređe sa svakog od tih tipova modela na one druge; 2. Analizira performanse sistema sa različitih aspekata: u ustaljenom stanju, prelazni režim, otklanjanje poremećaja, relativnu stabilnost, robustnost i slično. Pri ovome će moći koristiti različite metode u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu; 3. Pristupi sintezi regulatora u skladu sa rezultatima dobijenih analizom sistema i u zavisnosti od željenih performansi sistema; 4. Izvrši konkretnu sintezu regulatora koristeći neku od metoda u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu (Bode, Evans, Nikvist..); 5. Modeluje i simulira sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
23B+19S+35P
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
23B+18S+35P

Termin ispita

Termin predavanja

Konsultacije za popravni završni ispit

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma