Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira statičke (mjerno područje, rezolucija i opseg, nelinearnost, uticajne veličine i osjetljivost) i dinamičke (brzina odziva u vremenskom području, frekventni odziv, fazna karakteristika) karakteristike mjernih pretvarača. 2. Objasni princip rada pasivnih mjernih pretvarača (termootpornici i termistori, mjerne trake, induktivni i kapacitivni mjerni pretvarači) i njihovu primjenu za mjerenje fizičkih veličina. 3. Objasni princip rada aktivnih mjernih pretvarača (termoparovi, indukcioni, piezoelektrični i fotoelektrični mjerni pretvarači) i njihovu primjenu za mjerenje fizičkih veličina. 4. Objasni i izabere mjernu metodu za mjerenje fizičkih veličina. 5. Analizira moguće greške mjerenja i obradi mjerni rezultat. 6. Izabere optimalan senzor za konkretnu primjenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR DEDIĆ1x1
13S
MILENA ERCEG3x1
13S
1x1
13S
1x1
13S

Termin završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Laboratorijske vježbe

Nastava 17.12.2021.

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Predavanje 7

Predavanje 6

Predavanje 5

Predavanje 4

Predavanje 3

Predavanje 2