Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Objasni principe rada najvažnijih mikrotalasnih pasivnih sklopova. 2. Objasni principe rada miikrotalasnih oscilatora i pojačavača. 3. Projektuje elementarna kola za prilagođenje. 4. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC
VESNA RUBEŽIĆ
LUKA LAZOVIĆ