Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše osnovne karakterstike radio kanala na HF, VHF i UHF opsezima 2. Definiše parametre za opis vremenski promjenljivih radio kanala, kao i da izvrši klasifikaciju disperzivnih radio kanala 3. Da izvrši izbor odgovarajućeg tipa digitalne modulacije za dati radio kanal, kao i da obavi analizu kvaliteta prenosa sa stanovišta vjerovatnoće greške i vjerovatnoće prekida 4. Opiše metode za poboljšanje kvalitete prenosa signala u vremenski promjenljivim radio kanalima 5. Uporedi karakteristike različitih tehnika višestrukog pristupa radio kanalu 6. Opiše najbitnije karakterstike fizičkog nivoa mobilnih celularnih sistema, zatim WiMAX, WLAN, DVB-T i drugih radio-komunikacionih sistema 7. Predstavi trendove u razvoju savremenih radiokomunikacionih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR DEDIĆ1x1
1S
JELENA KOVAČ1x1
1S
ENIS KOČAN3x1
1S