Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Projektuje osnovna mikrotalasna kola za prilagođenje. 2. Projektuje osnovna mikrotalasna kola za spregu. 3. Projektuje osnovne mikrotrakaste filtre sa Čerbiševljevom i Batervortovom karakteristikom. 4. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ
VESNA RUBEŽIĆ