Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni specifičnosti i probleme dizajna RF komponenti, kao i kompletnih sklopova u okviru predajnika i prijemnika 2. Skicira arhitekture superheterodinskih i direktnih prijemnika 3. Dimenzioniše parametre selektivnih kola i kola za prilagođenje 4. Definiše parametre koji utiču na dizajn RF pojačavača za male signale i kola mješača 5. Objasni princip funkcionisanja fazne petlje i analitički odredi parametre kola sintezatora frekvencija 6. Klasifikuje tipove pojačavača snage i opiše njihove karakteristike 7. Predstavi primjere arhitektura različitih primopredajnika (radiodifuzija, GSM, UMTS, LTE, WiMAX, itd.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija