DIGITALNA OBRADA BIOMEDICINSKIH SIGNALA I SLIKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Demonstrira osnovne prednosti digitalnog zapisa i obrade 1D i 2D signala u biomedicini. - Obrazloži potrebu korišćenja transformacionih domena sa posebnim naglaskom na Fourier-ov domen, domen diskretne kosinusne transformacije (DCT), Wavelet i vremensko-frekvencijski domen. - Kreira digitalne filtre (niskofrekvencijski, visokofrekvencijski, filtar propusnik opsega učestanosti). - Koristi MATLAB i LabVIEWu za analizu karakteristika u slučajevima on-line i off-line obrade biomedicinskih signala. - Istakne prednosti kratkotrajne Fourier-ove transformacije (Short Time Fourier transform, STFT) u odnosu na Fourier-ovu (FT) transformaciju za ECG, PPG, EEG i HR signale. - Primjenjuje principe i tehnike digitalne obrade slike u biomedicinskim aplikacijama. - Kreira MATLAB programe za 2D filtriranje i ekstrakciju karakteristika. - Tumači osnove Compressive Sensing tehnike (CS) sa primjerima u oblasti biomedicine. - Opiše ulogu telemedicine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ