Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Obrazlaže neke od osnovnih matematičkih transformacija koje se koriste u Multimedijalnim sistemima – Fourier-ovu transformaciju i diskretnu kosinusnu transformaciju; - Koristi Fourier-ovu transformaciju za analizu signala; - Obrazlaže osnovne algoritme za kompresiju audio signala; - Realizuje osnovne tipove transformacija nad digitalnom slikom: aritmetičke i geometrijske transformacije, kao i osnovne tipove filtara u prostornom domenu – visokopropusni, niskopropusni filtar i filtar propusnik opsega učestanosti; - Tumači princip rada JPEG kompresije slike; - Obrazlaže osnovne karakteristike video signala i osnovne koncepte i algoritme koji se primjenjuju prilikom kompresije video podataka; - Definiše pojam i primjene digitalnog watermarkinga u multimedijalnim sistemima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ CVIJETIĆ2x2
75B+6S
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
75B+6S+45P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati - Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Fajlovi