Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte računarskih mreža. 2. Opiše osnovne principe nivoa aplikacije i karakteristike HTTP protokola. 3. Opiše osnovne principe nivoa transporta. 4. Objasni osnovne karakteristike UDP i TCP protokola. 5. Opiše osnovne principe nivoa mreže. 6. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 7. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje rutera. 8. Opiše osnovne principe nivoa linka, Ethernet i WiFi protokola 9. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje L2 switch-a. 10. Objasni osnovne principe realizacije mobilnih računarskih mreža 11. Opiše principe zaštite i menadžmenta u računarskim mrežama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
63B+6S+146P
SLAVICA TOMOVIĆ1x2
63B+6S+146P

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

Rezultati polaganja završnog ispita i predlog ocjena

Termin održavanja završnog i popravnog završnog usmenog dijela ispita

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

Raspored održavanja usmenog dijela popravnog kolokvijuma

Rezultati polaganja kolokvijuma

Materijal za deveti i deseti termin predavanja

Materijal za 6., 7. i 8. termin predavanja

Materijal za četvrti i peti termin predavanja

Materijal za treći termin predavanja

Materijali za prvi i drugi termin predavanja

Materijal za deveti, deseti i jedanaesti termin predavanja.