PREVOD TEKSTOVA IZ OBLASTI MEĐUNAR. INTEGRACIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student/studentkinja bi trebao/la da: protumači razlike u terminologiji između međunarodnih organizacija, interpretirati uzročno-posljedične veze koje se odnose na javno izraženi stav u međunarodnim komunikacijama, razlikuje vrste međunarodnih organizacija i međunarodnih integracija, bude upoznat sa najčešćom terminologijom u okviru EU i NATO, kvalitetno prevodi i razumije funkcionalne registre iz oblasti međunarodnih integracija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ2x1
7B
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
7B