SAVREMENE DIDAKTIČKE TEORIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni odnos između nastavne prakse, didaktičke teorije i metateorije; - Upoređuje različite didaktičke teorije, škole, pravce i modele; - Kritički procjenjuje tradicionalne i savremene didaktičke teorije; - Kritički procjenjuje značaj didaktičkih teorija za unapređenje organizacije nastave i učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KRTOLICA1x1
1S
NIKOLA MIJANOVIĆ3x1
1S