PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZ.SADRŽAJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog predmeta student/studentkinja će moći da: - Uopređuje istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum; - upoređuje ciljeve i zadatke kurikuluma u predškolskim sistemima/nacionalnom i međunarodnom; -poznaje i upoređuje modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov itd.); -objašnjava funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima. - Opiše istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum. - Upoređuje teorije i determinate u kreiranju kurikuluma; - Objsni i upoređuje modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov, centralizovan kurikulum itd.); - Obrazloži nacionalne standarde znanja i njihov uticaj na kreiranje kurikuluma; - Objasni funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ
JELENA IVANOVIĆ