Jelena Ivanović

mr Jelena Ivanović

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Mr Jelena Vukotić Saradnik u nastavi Osnovne i specijalističke studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću sa prosječnim ocjenama A. Diplomski rad na temu: "Modeli identifikovanja darovitih učenika u osnovnim školama" odbranila je 2017. godine sa ocjenom A i školske 2017/18 upisuje magistarske (master) studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom programu za pedagogiju, opšti smjer. U roku polaže predviđene...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1EKSPERIMENTALNI PROGRAM ZA RANO OBRAZOVANJE0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA I MEDIJSKA KULTURA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1RAD SA DAROVITOM DJECOM0 x 01 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA POLAZIŠTA INKLUZIVNOG OBRAZOV0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1OSNOVI PEDAGOGIJE0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZ.SADRŽAJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2RAZVOJ PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U INKLUZIJI0 x 01 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2INKLUZIVNI KURIKULUM U PRAKSI0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2VASPITANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA PREDŠKOLSKOM UZRAS0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2EVALUACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster3EVAULACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3OBRAZOVANJE DAROVITIH0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3SAVREMENI OBRAZOVNI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3KULTURA I OBRAZOVANJE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKI PRAKTIKUM I2 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5SAVREMENI ŠKOLSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PORODIČNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI PEDAGOGIJE0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6RAZVOJ KURIKULUMA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave