REGIONALNA GEOGRAFIJA SJEVERNE AMERIKE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni međuzavisnost geografskog položaja sa istorijskim razvojem i kulturno-civilizacijskim posebnostima Sjeverne Amerike; 2. Ukaže na prirodno-geografske i društveno-ekonomske specifičnosti i ambijentalne cjeline Sjeverne Amerike; 3. Prepozna faktore koji su uticali na kolonizaciju, demografski razvitak i savremenu političko-geografsku sliku Sjeverne Amerike; 4. Analizira regionalno-geografske različitosti, posebno u stepenu ekonomskog razvoja u pojedinim geografskim regijama Sjeverne Amerike i ukazuje na modele njihovog rješavanja; 5. Procijeni uticaje pojedinih faktora koji su doveli do naglog razvoja i dominantne ekonomske uloge SAD-a u svijetu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ